เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  1. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการต้องมีเนื้อหาตรงตาม concept เรื่องราวที่กำหนด เป็นวิดีโอคลิป ความยาวระหว่าง 1.50 – 2.0 นาที โดยสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศนำเสนอได้ตามความถนัด (หากนำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. กรณีนำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องส่งบทบรรยายประกอบเป็นภาษาไทยที่สอดคล้องกับเนื้อหาผลงานที่นำเสนอ
  3. เนื้อหา/รูปภาพในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมืองหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกกาลเทศะ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือศาสนาใด รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าร่วมโครงการใดมาก่อน ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบ และ/หรือมีผู้แจ้งว่าเป็นข้อมูล/รูปภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ จะถือเป็นความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ที่ส่งผลงานแต่เพียงฝ่ายเดียว
  4. การพิจารณาผลงานของโครงการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. จะได้รับค่าตอบแทนคลิปละ 800 บาท สามารถส่งวีดีโอคลิปได้ไม่เกิน 3 คลิป ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน 6,000 วิดีโอคลิปเท่านั้น
  6. ผลงานวิดีโอคลิป ที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  7. โอนเงินค่าตอบแทนผลงาน ภายใน 15 วันทำการ หลังได้รับอีเมล หรือการติดต่อจากทีมงาน
  8. ชื่อบัญชีสำหรับรับค่าตอบแทน ต้องตรงกับชื่อ-สกุลในบัตรมัคคุเทศก์
  9. โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบฟอร์ม สมัครเข้าร่วมโครงการ
Amazing Thailand Guide Sharing

ข้อมูลทั่วไป

หมายเหตุ : (+66) รหัสประเทศไทย แทนเลข 0
* ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อมัคคุเทศก์
* กรุณากรอกข้อมูลเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

ข้อมูลมัคคุเทศก์

* วันหมดอายุบัตรมัคคุเทศก์ของท่านจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
* รองรับไฟล์รูปขนาดไม่เกิน 3 mb

เรื่องราวที่ร่วมแบ่งปันในโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing

* อัพโหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์ และความยาวอย่างน้อย 1.50 นาทีแต่ไม่เกิน 2 นาที (ขนาดไม่เกิน 30 Mb) ข้อเสนอแนะ
กรณีไฟล์วิดีโอของท่านมีขนาดไฟล์ใหญ่เกิน 30Mb ท่านสามารถทำการลดขนาดไฟล์ ด้วยแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น "App Store", "Play Store", "Search Engine" โดยทำการค้นด้วยคำว่า "Video Compress"